Parking and Transportation Management

Meet the Team

Brian Favela

Brian Favela
Director - Parking & Transportation Services
bfavela@lsu.edu                                                                                          225-578-5008

Laura Foster

Laura Foster                                                                                              Assistant Director - Financial Operations                                lyfoster@lsu.edu                                                                                        225-578-8009

Damien Rubin

Damien Rubin 
Assistant Director - Parking & Customer Relations
drubin1@lsu.edu                                                                                        225-578-5015

Amy Hebert

Amy Hebert 
Sales & Service Manager - Parking Services
amyhebert@lsu.edu                                                                                  225-578-5009

Russell Williams

Russell Williams                                                                                  Assistant Director - Field Operations                              russellw@lsu.edu                                                                                      225-578-5016

Chad Jerkins

Chad Jerkins
Field Operations Manager
cjerkins@lsu.edu                                                                                          225-578-4651

Bradley Waters

Bradley Waters                                                                                            Business Operations Coordinator                                                              bwater5@lsu.edu                                                                                      225-578-5017

Michael Mason

Michael Mason                                                                                Manager - Financial Operations                                        mmason10@lsu.edu                                                                                  225-578-5012

Samantha Lucas

Samantha Lucas                                                                                        Assistant Manager - Field Operations                                        slucas6@lsu.edu                                                                                        225-578-3169

Karlee Ursta

Karlee Ursta                                                                                            Manager - IT Parking & Program                                                            kursta1@lsu.edu                                                                                      225-578-2480